Berget är i huvudsak bevuxet med senvuxen hällmarkstallskog, som i svackorna övergår i hänglavsrik barrblandskog.
Göra Natur & Fritid Naturreservat

Naturreservat Svarttjärnsberget

Naturreservatet sträcker sig från Svarttjärnsbergets topp och över dess sydsluttning. Berget är i huvudsak bevuxet med senvuxen hällmarkstallskog, som i svackorna övergår i hänglavsrik barrblandskog.

Området ligger ca 5 km norr om Trönö och omfattar 55 ha. Björk och asp finns spritt i området och vissa lövträd är gamla och grova. Det finns också liggande och stående död ved i hela området i alla nedbrytningsstadier. Markskiktet utgörs i hällmarksområdena huvudsakligen av moss- och lavtäckta hällar och block.

Spår av bränder
I hela området finns tydliga spår från äldre tiders bränder i form av brandstubbar och brandljud på levande träd. I områdets östra delar finns ett brandfält från en vildbränna från 2009. Detta har gynnat bland annat den rödlistade raggbocken som hittades på död liggande tallved vid en vedskalbaggeinventering i området 2017.

Föreskrifter
I naturreservatet gäller särskilda regler.
Det är inte tillåtet att:
Framföra motordrivet fordon
Ta ved
Elda på hällar. Övrig eldning är endast tillåtet om egen ved tagits med, bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar.
Skada, plocka eller samla in växter, svampar och lavar.
Klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt skada eller störa djurlivet.
Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.
Skada fast föremål eller ytbildning, så som att omlagra eller bortföra sten, gräva, eller därmed jämförligt.
Utan länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserade tävlingar.
Använda området för militära övningar.

Föreskrift 1 ovan utgör inte hinder för körning med snöskoter vintertid på fruset
och väl snötäckt underlag.

Föreskrift 5 ovan utgör inte hinder för plockning för eget behov av sådana bär,
matsvampar och växter som inte är rödlistade.

Föreskrifterna 1, 6 och 7 ovan utgör inte hinder för innehavare av särskild rätt i
samband med den jakt som är tillåten i naturreservatet.

Föreskrift 7 utgör inte hinder för tillfällig skyltning i samband med
tillståndsgivna organiserade tävlingar enligt föreskrift 9.

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbesluten.