Myrarna i Skvallerbäcken naturreservat blir brandgula på hösten.
Göra Natur & Fritid Naturreservat

Naturreservat Skvallerbäcken

Skvallerbäckens naturreservat omfattar ett flackt, mosaikartat skogs- och myrlandskap, beläget nära kusten norr om Söderhamn. Naturen i reservatet är mycket omväxlande. Här finns både gammal olikåldrig tallskog, senvuxen granskog, blandsumpskogar, och lövrika skogar med gott om gammal björk och asp.

Området ligger 13 km norr om Söderhamn och omfattar 320 ha. Insprängt mellan skogspartierna finns en mängd små våtmarker. Dessutom ingår två små skogstjärnar, Glatjärnen och Igeltjärnen.

Stora delar av området har undgått skogsavverkningar under det senaste seklet. Det gör att skogen hunnit utveckla träd av olika ålder, rikligt med gamla träd och gott om döda träd.

Värdefullt för många
Både skogen och våtmarkerna har höga naturvärden. Många rödlistade arter från flera olika organismgrupper har påträffats i området, vedtrappmossa, rosenticka och ringlav. Rödlistade arter är en svensk art som är hotad och/eller missgynnad. Rödlistan tas fram av Artdatabanken som bedömer grad av utdöenderisk.

Djur i Svallerbäcken
I de gamla träden trivs bland annat tretåig hackspett och skalbaggen reliktbock.