Vit vedfingersvamp på multnande björkstam i Skidtjärnsberget naturrreservat.
Göra Natur & Fritid Naturreservat

Naturreservat Skidtjärnsberget

Skidtjärnsbergets naturreservat omfattar ett mindre skogsområde på storblockig mark. Här växer en äldre lövrik barrblandskog av främst gran, tall, björk och asp, men även rönn, gråal och sälg förekommer. I Skidtjärnsberget finns inga stigar så här kan du ströva fritt i området.

I en sänka finns dessutom ett litet lindbestånd som troligen är en kvarleva från den medeltida värmeperioden.

Skogen har inte brukats på lång tid och det finns därför gott om gamla träd och döda träd i olika nedbrytningsstadier. Detta gör att många ovanliga och skyddsvärda arter trivs i området, framför allt vedsvampar.

Många spännande arter
Flera arter med höga naturvärden har hittats i Skidtjärnsbergets naturreservat. Som exempel kan nämnas arterna sötgräs, vedtrappmossa, aspgelélav, svart taggsvamp, rynkskinn och gräddticka.

Rödlistade arter är en svensk art som är hotad och/eller missgynnad. Rödlistan tas fram av Artdatabanken som bedömer grad av utdöenderisk. En signalart fungerar som mätinstrument för naturmiljöer med höga naturvärden.