Naturreservat Norrbränningen
Göra Natur & Fritid Naturreservat

Naturreservat Norrbränningen

Norrbränningens naturreservat ligger mellan sjöarna Norrbränningen och Sörbränningen och E4:an bildar en korridor rakt genom reservatet. Skogen består till största delen av tallskog. I den östra delen leder en gammal stig över Uvbergets höjder men det är svårt att ta sig fram där på grund av nedfallna träd.

Norrbränningens naturreservat ligger 8 km sydväst om Ljusne och omfattar 336 ha. Det finns inga underhållna stigar i området. På östra sidan är det svårt att ta sig fram på stigen på grund av nedfallna träd.

Hela området domineras av svallad storblockig morän. På höjderna är jordlagret tunt med kalspolade hällmarker och klapperstensfält.

Sump- och våtmarker i Norrbränningen
Förutom de större öppna myrarna Goddagsmyran och myren kring Rudtjärn finns även flera mindre små våtmarker och sumpskogar spridda i området.

I Norrbränningen finns många arter av vedlevande insekter. Vid inventeringar i området har över 30 rödlistade insektsarter hittats, exempelvis reliktslända och tallgångbagge.