Naturreservat Långnäsudden
Göra Natur & Fritid Naturreservat

Naturreservat Långnäsudden

Till Långnäsudden naturreservat kommer många tidigt på våren för att se på alla blåsippor som breder ut sig i backarna. I det här naturreservatet kan du vandra i en frodig lövskog med många olika växter och ett myllrande fågelliv.

Långnäsuddens naturreservat ligger 5 km sydväst om Bergvik och omfattar 37 ha skogsmark.

Om du följer stigen som går in i reservatet kommer du snart till en blandskog med höga träd. Stanna gärna till och lyssna på hur det susar från löven i de grova asparna.

I den här miljön växer det svampar som behöver skog som inte avverkats på länge, till exempel raggtaggsvamp, gul taggsvamp och kejsarskivling. Även aspfjädermossa och andra sällsynta arter av vedsvampar och mossor har hittats.

Gott om örter och ormbunkar
Marken i Långnäsudden är näringsrik. Det gynnar den lundartade floran och gör att det är gott om örter, gräs och ormbunkar i skogen.

Bland lövträden är det asp som dominerar, men i reservatet växer också björk, hassel och ädla lövträd som lönn, ask och lind.

Spår av fäbobruket
En fäbod har tidigare funnits i området. Det som idag återstår av Långnäs fäbod är en fäbodstuga som inte ingår i reservatet.

Spår från fäbodbruket är grundstenar från en ladugård och rester av en lada. Och naturligtvis den lövrika skogen som vuxit upp på det som förr var ängs- och betesmarker.

Djur i Långnäsudden
Du kan se många döda träd i olika stadier av nedbrytning. Den döda veden är viktig för insekter, lavar och mossor och bidrar till att många fåglar trivs i reservatet.

Chansen är stor att du får höra en hackspett som trummar eller de klara tonerna av mindre flugsnappare. De flesta av våra hackspettsarter häckar här.

Gul taggsvamp i barrblandskog
Aspfjädermossa är ovanlig i dagens svenska skogslandskap. I det här reservatet växer dock mossan på stammar av asp och ädla lövträd. Gul taggsvamp kan hittas i äldre barrblandskog.