Naturreservat Långbro
Göra Natur & Fritid Naturreservat

Naturreservat Långbro

Långbro naturreservat ligger i ett kuperat område, där du på flera ställen kan se den högsta kustlinjen i form av kalspolade, delvis skogsbeväxta hällar och strandvallar med klappersten.

Området ligger 1 mil sydväst om Enånger och omfattar 154 ha. På hällmarkerna och i den högre terrängen dominerar tall och det finns enstaka riktigt gamla träd med en ålder på ca 200 år.

Kortskaftad ärgspik trivs i Långbro
Det är en lav som är specialiserad att leva på liggande träd. Runt hällmarkspartierna växer det en ca 90 år gammal blandlövskog med mycket asp. Med de stora aspbestånden följer ett myller av liv och det finns flera lav- och mossarter som bara går att hitta på asp, en del mycket sällsynta som den gryniga aspgelélaven.