Fjäril på ormbunke i Storröjningsmorans naturreservat.
Göra Natur & Fritid Naturreservat

Naturreservat Storröjningsmoran

Storröjningsmoran är en av länets mest värdefulla platser med sällsynta arter som glesgröe, storgröe och slokstarr. Reservatet ligger nära väg men området är ytterst svårtillgängligt då det är blött och bitvis mycket tätt bevuxet med yngre gran. Stigar saknas i området.

Särskilt betydelsefull är den rikliga förekomsten av sötgräs. Andra intressanta arter som förekommer rikligt är springkorn, bäckbräsma, gullpudra och dvärghäxört. Storröjningsmorans höga värde av flora har varit känd och omskriven sedan tidigt 1900-tal.

Lövkärr och lövsumpskogar
Området uppmärksammades som för de intressanta lövkärren eller lövsumpskogarna. Men även för nordlig förekomst av ask. Den speciella floran i området betingas sannolikt av förekomsten av kalkhaltigt skalgrus i de lösa jordlagren samt av utströmmande rörligt markvatten i området.

Påverkat av skogbruk
Storröjningsmorans naturvärden har skadats av tidigare dikningar och skogsbruk och är i behov av restaurering med målsättning att så långt möjligt återställa området och därmed indirekt även återskapa den lövrika sumpskog som en gång präglade området.

Föreskrifter
I Storröjningsmoran gäller särskilda regler.
Det är inte tillåtet att:
Framföra motordrivet fordon
Ta ved. Eldning är endast tillåten om egen ved tagits med
Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar
Skada, plocka eller samla in växter, svampar och lavar
Klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt skada eller störa djurlivet
Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
Skada fast föremål eller ytbildning, så som att omlagra eller bortföra sten, gräva, eller därmed jämförligt

För fullständiga föreskrifter, se reservatsbeslutet.