Naturreservat Skatön
Naturreservat Skatön
Naturreservat Skatön
Naturreservat Skatön
Naturreservat Skatön
Naturreservat Skatön
Naturreservat Skatön
Göra Natur & Fritid Utsiktsplats

Naturreservat Skatön

Skatöns naturreservat är ett härligt friluftsområde med möjlighet till bad och härliga upplevelser i varierad och vacker natur, du når enkelt hit via landvägen. Skatberget, med sina 32 meter över havet, bjuder på en vidsträckt utsikt över Söderhamns skärgård och det yttre havsbandet.

I det yttersta kustlandet sydost om Söderhamn finner du Skatön som ligger i direkt anslutning till fastlandet. Naturreservatet som täcker hela ön är ett fantastiskt friluftsområde med möjlighet till bad och härliga upplevelser i en varierad och vacker natur. Den långsmala ön som sträcker sig långt ut i det yttre havsbandet och ger en möjlighet för besökaren att uppleva Söderhamns sagolika skärgård.

Skatön är ett populärt utflyktsmål som har stora kvalitéer och mycket att erbjuda som frilufts- och naturområde. I naturreservatet finns förutom fina stränder, en variationsrik natur som sträcker sig från naturskogsartad tallskog till strandängar där floran är rik. Här växer bland annat gåsört, slåtterblomma och kärrspira som är typiska arter för strandängen. Runt den skogsbeklädda ön tar man sig lätt på det väl utbyggda nätet av stigar.

En lättillgänglig ö
Många av besökarna kommer till ön med båt och åker ofta till öns nordvästra sida där en sandstrand med brygga, grillplats och toalett ligger. Men till ön kan man också ta sig landvägen genom bron som går över Svartsundsrännan. På andra sidan delar sig stigen. Tar man till vänster kommer man till badstranden och vidare upp mot utsiktsplatsen på Skatberget. Stigen till höger slingrar sig bred och lättframkomlig längs med ön och når till slut den sydöstra delen där de flesta stugorna ligger. På udden allra längst i söder ligger Skatrevet som är ett viktigt område för många fåglar. Det är också orsaken till att man inte bör gå ut på revet under häckningssäsongen. Här studeras ofta sträckande havsfåglar under vår och höst.

Utsiktsplats med spår från istiden
Från Skatbergets topp, öns högsta punkt, får man en fantastisk vy över ön och skärgården runtomkring. I öster syns horisonten och i väst framträder de mjuka formerna av bergen i Hälsinglands inland. När du står där på hällarna kanske du fundera på vad de centimeterdjupa fåror man ser i berget kommer sig av. Detta är ett spår efter inlandsisen där stenar som var fastfrusna i isen skrapade mot hällarna. Den nötning som blev av isen kan man också se på ett annat sätt på Skatberget. På den sida som är riktad mot havet är berghällarnas former mjuka till följd av isens skavning och slipning, den så kallade stötsidan. På läsidan är formerna mycket mer dramatiska. Stora stenblock har plockats loss och skapat höga, skarpa kanter. Flera av de bortbrutna blocken kan du se längre ner i sluttningen nedanför berget, många går till och med att utifrån dess form lista ut var de en gång suttit.

Landhöjningens effekter
På öns norra sida ligger flera stora klapperstensfält som vittnar om landhöjningsprocessen. Allt eftersom landet stigit upp ur vattnet har vågorna sköljt ur marken och bara det grova material ligger kvar. På vissa fält syns tydliga strandvallar som en nivåskillnad i fältet och är en lämning av en högsta strandlinje som bildats vid hårt väder. Vissa av klapperstensfälten ligger idag öppna, andra är glest skogsbeklädda. Också växtligheten på ön vittnar tydligt om att ön är
påverkad av vågorna.

Området ligger 10 km öster om Söderhamn och omfattar 343 ha. Skatöns naturreservat ägs och förvaltas av Söderhamns kommun.