Naturreservat Skärjån
Göra Natur & Fritid Naturreservat

Naturreservat Skärjån

Området sträcker sig från sjön Stor-Skärjan i väster till Axmar Bruk i öster. Ån är ett av länets mest värdefulla strömmande vattendrag med omgivande lövrika strandskogar.

I Skärjåns naturreservat kan du promenera, fiska och uppleva områdets kulturhistoria. Eller ta en paus vid grillplatserna och vindskydden. Gångbroarna över ån och skogarna bjuder på fina naturupplevelser. Området ligger väster om Axmar bruk och omfattar 192 ha.

Värdefullt för många
Skärjån har en sydlig prägel och vissa arter växer här längre norrut än vanligt. Ett exempel är ormbunken safsa som växer i det strömmande vattnet.

De vanliga högörterna som fackelblomster, ängsruta, bunkestarr, svärdslilja och videört växer här. Men även de mer ovanliga och sydliga arterna hampflockel, strandklo och sjöranunkel. Olvon och små askskott är mycket vanliga.

Spännande växter
I strandskogarna förekommer flera arter av taggsvampar. Strandzonen består till stora delar av flacka. Tidvis är de översvämmade marker med svämsediment. Här finns lummiga strandskogar med klibbal, glasbjörk, ask, asp och hägg, men också yngre partier av björk. På asp och ask kan du hitta skyddsvärda arter som korallblylav, stor aspticka och skinnlav.

Djur i Skärjån
I ån lever både sällsynta arter. Det är arter som är känsliga för föroreningar eller försurning. Här finns till exempel flodpärlmussla och olika dagsländor. Fåglar som stjärtmes, gråspett och mindre hackspett trivs lövskogarna. I naturreservatet finns också strömstare och tretåig hackspett. Det finns även utter i området.

Fiske i området
Fiskekartan.se är länsstyrelsernas register över fiskevårdsområden. Verktyget är en sökbar karta och här kan du se gränserna för alla Sveriges fiskevårdsområden. I samtliga vatten som visas i kartan krävs fiskekort. Här finns också mycket annan information, exempelvis vilka fiskarter som finns, länkar till fiskekortsförsäljare och föreningarnas webbplatser.

Kulturhistoriska upplevelser
Människor har under lång tid uppehållit sig i området. Det finns spännande lämningar efter boplatser och kolningsanläggningar. Men även spår av flottning, sågverk samt järnframställning.